Rejestracja na Ukrainie przedsiębiorcy będącego cudzoziemcem (osoby prowadzącej działalność gospodarczą na Ukrainie)

Cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Ukrainy mają prawa i obowiązki identyczne z prawami i obowiązkami obywateli Ukrainy. Oznacza to, że cudzoziemiec może w pełni zostać przedsiębiorcą na Ukrainie.

Jedną z najpopularniejszych form działalności przedsiębiorczej na Ukrainie jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez rejestrację indywidualnego przedsiębiorcy (osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na Ukrainie), której zaletami są:

1) prosta w porównaniu z innymi formami organizacyjnymi i prawnymi działalności przedsiębiorczej procedurą rejestracji państwowej;
2) brak kapitału zakładowego (nie podaje się);
3) pod pewnymi warunkami ma prawo do otrzymywania gotówki od klientów bez limitu i bez kasy fiskalnej;
4) z zastrzeżeniem odpowiednich warunków można zastosować uproszczony system opodatkowania, rachunkowości i sprawozdawczości;
5) możliwość prowadzenia działalności przedsiębiorczej bez pieczęci i otwierania konta w banku.

Indywidualny przedsiębiorca na rynku Ukrainy i za granicą działa niezależnie wchodząc w relacje i osiągając odpowiednie prawa i obowiązki, może wykonywać działania zgodnie z potrzebami rynku podejmując odpowiednie decyzje, które nie są sprzeczne z prawem według własnego uznania. Ale ustawodawstwo ukraińskie ogranicza działalność, którą może prowadzić indywidualny przedsiębiorca. Tak więc, nie można świadczyć usług finansowych, prowadzić działalność w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych; prowadzić działalność kosmiczną; prowadzić działalność w zakresie operacji ze złomem; prowadzić działalność w zakresie edukacji średniej i wyższej; prowadzić działalność koncesyjną w zakresie budowy i eksploatacji autostrad.

Aby zostać indywidualnym przedsiębiorcą, cudzoziemiec musi:
• legalnie przebywać na Ukrainie (nie przebywać na Ukrainie w okresie dłuższym, niż jest to dozwolone);
• zarejestrować swoje miejsce zamieszkania w ciągu 10 dni od przybycia do tego miejsca zamieszkania;
• pozostać w zarejestrowanym miejscu zamieszkania przez 6 miesięcy od daty rejestracji;
• uzyskać rejestracyjny numer podatkowy karty podatkowej płatnika;
• złożyć państwowemu rejestratorowi wymagany pakiet dokumentów w miejscu zamieszkania.

Podstawą prawną pobytu cudzoziemców na Ukrainie jest jeden z tych dokumentów:
• paszport (należycie zarejestrowany);
• zezwolenie na pobyt stały;
• zezwolenie na pobyt czasowy.

Rejestracja jedynego właściciela na Ukrainie jest szybką procedurą, która jednak wymaga rzetelnego przygotowania wszystkich dokumentów i znajomości ukraińskich niuansów legislacyjnych dotyczących prowadzenia działalności na Ukrainie przez cudzoziemca. W naszej firmie należy jedynie dostarczyć wszystkie niezbędne dane i upoważnić (za pomocą pełnomocnictwa) naszych pracowników będących prawnikami i oczekiwać rezultatu.

W celu uzyskania konsultacji dotyczących przygotowania wszystkich odpowiednich dokumentów i procedury rejestracji, prosimy o kontakt telefoniczny pod Nr +38 (096) 760-73-74 lub inne kontakty wskazane na stronie, a my udostępnimy Państwu wszystkie wyczerpujące informacje.