Założenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Ukrainie, krok po kroku

Najbardziej rozpowszechnioną organizacyjno-prawną formą prowadzenia działalności na Ukrainie jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przeciwieństwie do innych form organizacyjno-prawnych Sp. z o. o. nie ma żadnych ograniczeń co do rodzajów działalności, liczby wspólników i wysokości kapitału zakładowego.

Wspólnicy spółki są odpowiedzialni tylko w granicach swoich udziałów w kapitale zakładowym, ponadto Spółkę taką może założyć osoba fizyczna lub osoba prawna będąca rezydentem, również jak nierezydent (cudzoziemiec) na tych samych prawach i warunkach.

W ten sposób ta forma pozwala rozwiązywać wszystkie główne zadania zagranicznego założyciela i nie wymaga przy tym złożonych dodatkowych formalności.

Przez długi czas regulacja prawna działalności Sp. z o. o. była prowadzona w oparciu o kilka przestarzałych przepisów Ustawy Ukrainy o spółkach gospodarczych, przyjętych jeszcze w 1991 roku.

W celu dostosowania ram regulacyjnych do standardów międzynarodowych w lutym 2018 r. Parlament Ukrainy przyjął nową ustawę Ukrainy o Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, która istotnie zmienia wymagania dotyczące działalności gospodarczej Sp. z o. o., w szczególności w odniesieniu do dokumentu założycielskiego - statutu. 

Tak więc teraz rejestracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Ukrainie odbywa się w następujący sposób:

1. Podejmowanie decyzji (protokół z posiedzenia założycieli Spółki na Ukrainie lub pisemna decyzja jedynego wspólnika) w sprawie założenia Spółki i przygotowania niezbędnych dokumentów. 

Na tym etapie należy określić: 

1) nazwę Spółki;
Nazwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Ukrainie może składać się z własnej nazwy, a także zawierać informacje o celu działalności, rodzaju, sposobie prowadzenia działalności, zależności Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od innych jednostek organizacyjnych, oraz inne informacje zgodnie z wymogami dotyczącymi nazw innych form prawnych spółek ustanowionych przez prawo Ukrainy.

Nazwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest określana w języku urzędowym, oraz dodatkowo w innych językach (w razie konieczności). Spółka na Ukrainie może mieć, oprócz pełnej nazwy, skróconą nazwę.

Przed rejestracją należy sprawdzić, czy wybrana nazwa nie jest używana przez inną osobę prawną, co pozwoli zaoszczędzić środki i czas założycieli, ponieważ rejestrator państwowy Ukrainy odmówi rejestracji Spółki z powodu istnienia spółek o tej nazwie. 

2) adres prawny na Ukrainie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
Siedzibą Spółki z reguły jest faktyczne miejsce prowadzenia działalności lub lokalizacja biura, z którego prowadzone jest codzienne zarządzanie działalnością Spółki (głównie znajduje się organ zarządzający) oraz zarządzanie i rachunkowość, jednak Spółka może wykorzystywać inne istniejące faktyczne adresy i nie ograniczone adresem rejestracji Spółki, to jest na oficjalny adres (biuro wirtualne) otrzymywać jedynie korespondencję od władz Ukrainy.  

3) skład założycieli Spółki;
Ustawy Ukrainy nie ograniczają minimalnej (może być tylko jeden założyciel) i maksymalnej liczby współzałożycieli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najważniejsze jest to, że powinien być co najmniej jeden współzałożyciel Spółki - w tym przypadku będzie on 100% właścicielem firmy, nawet jeśli jest on cudzoziemcem.

Założycielami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne będące rezydentami, również jak nierezydenci (cudzoziemcy, firmy zagraniczne).

Cudzoziemcy (nierezydenci) na Ukrainie mają prawo do prowadzenia biznesu, prowadzenia działalności przedsiębiorczej na równi z Ukraińcami, ale są pewne niuanse prawne, w szczególności: cudzoziemiec musi uzyskać numer identyfikacyjny (w Polsce jest to NIP) w organie podatkowym Ukrainy (procedura ta trwa 3-4 dni); cudzoziemiec ma prawo do oficjalnej pracy na Ukrainie tylko po uzyskaniu pozwolenia na pracę na Ukrainie; jeśli cudzoziemiec będzie przebywać na Ukrainie dłużej niż 180 dni w ciągu roku, musi on dodatkowo uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na Ukrainie (karta pobytu na Ukrainie).

Należy zauważyć, że jeżeli zagraniczny założyciel-nierezydent utworzy kapitał zakładowy Spółki w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 USD, rejestrując inwestycje zagraniczne na Ukrainie, on automatycznie uzyska prawo do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy na Ukrainie.

W przypadku, gdy założyciel jest zagranicznym podmiotem prawnym, oprócz odpisu z rejestru handlowego, bankowego lub sądowego wymagane jest, aby na posiedzeniu wyższego organu zagranicznego podmiotu prawnego została podjęta decyzja o założeniu Spółki na Ukrainie (protokół, decyzja zgromadzenia zagranicznej firmy).  

4) prezes Spółki;
Cudzoziemiec - założyciel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a jednocześnie prezes Spółki nie ma prawa do uzyskania zezwolenia na pracę na Ukrainie, ponieważ dokumenty dotyczące uzyskania takiego pozwolenia są składane w imieniu zarejestrowanej firmy.

W takim przypadku prezesem Spółki musi być, przynajmniej tymczasowo, obywatel Ukrainy (tymczasowy dyrektor firmy), a po zarejestrowaniu Spółki prezes-rezydent Ukrainy może przejść procedurę uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca - założyciela/współzałożyciela, po czym przeprowadzić procedurę zmiany dyrektora firmy. 

5) wysokość i sposób tworzenia kapitału zakładowego;
Wkładem wspólnika spółki mogą być pieniądze, papiery wartościowe, inny majątek. Każdy wspólnik Spółki musi wnieść swój wkład w pełnym zakresie w ciągu sześciu miesięcy od daty rejestracji państwowej Spółki na Ukrainie.

Jeżeli kapitał zakładowy zostanie wniesiony przez cudzoziemca na Ukrainie w formie środków pieniężnych, konieczne jest przy ich wwiezieniu na Ukrainę i odprawie celnej uzyskać deklarację celną, a jeżeli dokonany został przelew z zagranicy w walucie, konieczne jest wskazanie tytułu płatności, oraz w protokole o założeniu Spółki wysokość kapitału zakładowego w ekwiwalencie waluty obcej.

6) rodzaje działalności Spółki;
Wybierając rodzaj działalności należy zwrócić uwagę na to, czy możliwe jest przeprowadzenie go na wybranym systemie opodatkowania i czy przyszła działalność wykonywana jest na podstawie specjalnego zezwolenia, a następnie niezwłocznie po rejestracji Spółki uzyskać takie zezwolenie (licencję, patent itp.).

7) system opodatkowania Spółki;
Domyślnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rejestrowana na ogólnym systemie opodatkowania (podatek dochodowy na zasadach ogólnych w wysokości 18% dochodu). Aby otrzymać VAT lub jedyny podatek (uproszczony system opodatkowania), należy złożyć odpowiednie wnioski do organu podatkowego Ukrainy oddzielnie lub razem z dokumentami rejestracyjnymi.  

2. Przeprowadzenie rejestracji państwowej firmy na Ukrainie:
1) przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmowanie dokumentów założycielskich;
2) notarialne poświadczenie dokumentów założycielskich (decyzja / protokół, statut spółki). Podczas podpisania dokumentów u notariusza (na Ukrainie) osobie, która nie mówi po ukraińsku, konieczne jest zapewnienie obecności tłumacza;
3) otrzymanie odpisu o rejestracji Spółki;
4) wykonanie pieczęci Spółki.

3. Założenie rachunku i opłacenie kapitału zakładowego Spółki:
1) podpisanie kart bankowych i pakietu dokumentów do założenia rachunku (niezbędna jest osobista obecność osób mających prawo do podpisu);
2) otrzymanie zaświadczenia o założeniu rachunku Spółki i opłaceniu kapitału zakładowego (przy przelewach z obcego państwa konieczne jest określenie tytułu płatności - uzupełnienie kapitału zakładowego spółki);
3) otrzymanie kluczy elektronicznych do złożenia sprawozdawczości elektronicznej. 

Wszystkie dokumenty, jeśli są wydane w języku obcym, muszą być oficjalnie przetłumaczone na język ukraiński i należycie poświadczone.

Założenie Sp. z o. o. na Ukrainie nie jest długotrwałym procesem, ale wymaga starannego przygotowania wszystkich dokumentów, zwłaszcza w przypadku zagranicznych założycieli takiej firmy, ponieważ każdy błąd wydłuży czas rejestracji firmy, a w związku z tym zwiększy dodatkowe koszty związane z doprowadzeniem dokumentów do zgodności, ich nowym poświadczeniem notarialnym, nową opłatą skarbową itp.